Aktualizacja taryfy korzystających z ciepła wytwarzanego przez ZEC

Poniżej informacja dla mieszkańców Pucka, korzystających z ciepła wytwarzanego przez Zakład Energetyki Cieplnej Puckiej Gospodarki Komunalnej, w sprawie taryfy zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, obowiązującej od 3 lipca 2018 roku.

Grupa odbiorców CENY I STAWKI OPŁAT  STOSOWANE DO DNIA 2 LIPCA 2018 CENY I STAWKI OPŁAT STOSOWANE OD 3 LIPCA 2018  Łączny wzrost opłat
Cena za zamówioną moc cieplną Cena ciepła Stawka opłaty za usługi przesyłowe stała Stawka opłaty za usługi przesyłowe zmienna Cena nośnika ciepła Cena za zamówioną moc cieplną Cena ciepła Stawka opłaty za usługi przesyłowe stała Stawka opłaty za usługi przesyłowe zmienna Cena nośnika ciepła
zł/MW/mc zł/GJ zł/MW/mc zł/GJ zł/m³ zł/MW/mc zł/GJ zł/MW/mc zł/GJ zł/m³ %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
E1A1 14 331,63 18,97 928,23 12,40 17,75 13 810,79 24,46 1 043,25 14,63 17,25 12,91%
E1B1 14 331,63  18,97 646,63 12,40 17,75 13 810,79 24,46 745,23 14,63 17,25 8,81%
E3 11 626,96 34,75 0,00 0,00 14 176,57 43,83 0,00 0,00 24,84%

 

Objaśnienia:
E1A1 Odbiorcy, którym ciepło wytwarzane w kotłowni przy ul. Nowy Świat dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą i węzły cieplne będące własnością PGK. Głównymi Odbiorcami są mieszkańcy budynków Spółdzielni Mieszkaniowej oraz Wspólnot Mieszkaniowych Wielolokalowych.
E1B1 Odbiorcy, którym ciepło wytwarzane w kotłowni przy ul. Nowy Świat dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą i węzły cieplne będące własnością Odbiorcy. Głównymi Odbiorcami są budynki użyteczności publicznej oraz odbiorcy indywidualni.
E3 Odbiorcy, którym ciepło wytwarzane w kotłowni przy ul. Zamkowej dostarczane jest poprzez zewnętrzną instalację odbiorczą. Kotłownia zasila 2 budynki komunalne przy ul. Zamkowej.

Zawarte w taryfie stawki opłat zostały ustalone na podstawie planowanych do poniesienia w okresie stosowania cennika uzasadnionych koszów prowadzenia działalności ciepłowniczej. Wprowadzenie nowych stawek opłat wymuszone zostało poprzez drastyczny wzrost cen węgla kamiennego wynoszącym ponad 58 % w stosunku do cen z roku 2017. Cennik został pozytywnie zaopiniowany przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 15 czerwca 2018 r. i ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego w dniu 18 czerwca 2018 r. pod numerem 2442. Mając na względzie ochronę interesów naszych Odbiorców, Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. w kalkulacji taryfy zrezygnowała z marży zysku, która w obecnej taryfie obowiązującej od 3 lipca 2018 r. wynosi 0 %