Utrzymanie czystości chodników położonych wzdłuż nieruchomości

Pucka Gospodarka Komunalna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przypomina, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 13 września 1997 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. z dnia 5 lipca 2018 r., Dz.U. z 2018 r. poz. 1454) właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.