Menu

O ZWK

O ZWK DOKUMENTY DO POBRANIA KONTAKT

Zakład Wodno Kanalizacyjny

Zakład zajmuje się obsługą odbiorców w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odbioru ścieków zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. z 2006r Nr 123 poz. 858) i Regulaminami na podstawie posiadanych decyzji:

 • o zezwolenia wydanego Decyzją Burmistrza Miasta Puck S-703/1/02 z dnia 03.12.2002r
 • o zezwolenia wydanego Decyzją Wójta Gminy Puck OŚiGW – 6412/zezw/01/2005 z dnia 13.12.2005r

zakres oferowanych usług:

 1. obsługa i eksploatacja studni głębinowych na ujęciu komunalnym w Pucku
 2. obsługa, eksploatacja oraz kontrola nad procesami technologicznymi stacji uzdatniania wody
 3. nadzór nad systemem wodociągowym i kanalizacyjnym miasta Puck
 4. wykonywanie remontów sieci kanalizacyjnej i wodociągowej
 5. niezwłoczne usuwanie awarii wodociągowych i kanalizacyjnych
 6. czyszczenie i udrażnianie kanałów, studni i przyłączy sanitarnych, deszczowych i ogólnospławnych
 7. wykonywanie przyłączy do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
 8. wymiana wodomierzy
 9. uczestniczenie w odbiorach sieci wod-kan
 10. Prowadzenia rozliczeń za usługę dostawy wody i odbioru ścieków:
 • rozliczenia wg wskazań wodomierzy głównych
 • rozliczenia wg wskazań przepływomierzy
 • rozliczenia wg wskazań wodomierzy za wodę bezpowrotnie zużytą
 • rozliczenia wg wskazań wodomierzy lokalowych w budynkach wielolokalowych ( na podstawie stosownych umów )
 • rozpatrywanie reklamacji związanych z dostawą wody i odbioru ścieków

11.Przygotowywanie dokumentacji związanej z przyłączeniem do sieci wodociągowe i/lub sieci kanalizacyjnej:

 • wydawanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wod-kan
 • uzgadnianie projektów podłączenia do sieci wod-kan
 • uzgadnianie usytuowania urządzeń i uzbrojenia w stosunku do sieci wod-kan