Menu

Aktualności

Umowa na rzeczową realizację budowy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Błądzikowie, podpisana.

Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. jest beneficjentem środków pomocowych z Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w ramach działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu. Na mocy zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowy i pozyskanej 3,4 mln zł bezzwrotnej dotacji, PGK Sp. z o.o. realizuje aktualnie projekt pod nazwą „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Błądzikowie, na terenie Gminy Puck dla Miasta Puck”. Dzięki temu do końca 2021 r. na terenie Spółki powstanie nowoczesne miejsce odbioru i zbierania odpadów komunalnych zgromadzonych przez mieszkańców Pucka…