Skocz do głównej treści strony
PGK Sp. z o.o.

Informacja w sprawie montażu podlicznika dot. nieruchomości nie podłączonych do kanalizacji sanitarnej

Utworzono: 11-07-2023

W związku z napływającymi zapytaniami od odbiorców usług dotyczącymi możliwości montażu wodomierza (podlicznika) mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej, Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. wyjaśnia, co następuje:

W świetle obowiązujących przepisów, tj. zgodnie z art. 27 ust. 4 – 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków:

4. Ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych.

5. W razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, jako równą ilości wody pobranej lub określonej w umowie.

6. W rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody może być uwzględniona wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona zostanie na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług.

Z powyższego wynika, że wodomierz mierzący ilość bezpowrotnie zużytej wody służy tylko i wyłącznie do rozliczeń należności z tytułu odbioru ścieków. Zatem w sytuacji, gdy dana nieruchomość nie jest przyłączona do sieci kanalizacyjnej, w wyniku czego z tej nieruchomości ścieki nie są odbierane, zainstalowanie za wodomierzem głównym jakiegokolwiek innego wodomierza, w tym wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej należy do wyłącznej decyzji właściciela nieruchomości i nie wymaga ani zgody Puckiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ani odbioru ww. wodomierza przez Pucką Gospodarkę Komunalną Sp. z o.o..

W związku z powyższym, w przypadku gdy Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. nie świadczy na Państwa rzecz usługi zbiorowego odprowadzania ścieków, proszę nie kierować do niej wniosków o wyrażenie zgody na montaż wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej.

Przejdź do góry strony