Skocz do głównej treści strony
PGK Sp. z o.o.

Zakończenie budowy nowego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Błądzikowie

Utworzono: 23-05-2023

W dniu 22.05.2023 r. nastąpiło otwarcie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla potrzeb mieszkańców Miasta Puck. 
Na ten cel Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. pozyskała bezzwrotną dotację w kwocie 3,24 mln PLN z Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w ramach działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu. 

Na mocy zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowy realizowany był w okresie październik 2020 r. - maj 2023 r. projekt pod nazwą „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Błądzikowie, na terenie Gminy Puck dla Miasta Puck”.
Dzięki środkom unijnym i zrealizowanej w formule zaprojektuj i wybuduj inwestycji, na terenie Spółki powstało nowoczesne miejsce odbioru i zbierania odpadów komunalnych zgromadzonych przez mieszkańców Pucka oraz podmioty objęte gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.

Wykonawcami inwestycji wybranymi na mocy przetargów nieograniczonych byli: przedsiębiorstwo PRIM Sp. z o.o. z Gdańska (faza projektowa) i Tree Clone Maciej Lebiecki z m. Luzino (faza wykonawcza). Nadzór inwestorski nad całym procesem inwestycyjnym sprawowało konsorcjum firm: Biuro Nadzoru Budowlanego Eurobau Krzysztof Łygoński oraz DIPRO Budownictwo Igor Heyducki.

Całkowity koszt projektu (w tym: projekt, roboty budowlane, dostawy, usługi) wyniósł 7,23 mln PLN brutto.
Zakres projektu obejmował budowę nowoczesnej hali magazynowej z pełną infrastrukturą towarzyszącą, utwardzonego placu ze stanowiskami wyposażonymi w pojemniki i kontenery na surowce. Nowy PSZOK wyposażony został także w liczne niezbędne maszyny i urządzenia, m.in. w stacjonarną prasę do prasowania odpadów surowcowych, wózki widłowe, podnośniki, wagę oraz w pełni zabezpieczone pod względem elektrosprzętu i narzędzi stanowisko warsztatowe do rozbiórki i odzysku materiałowego. Nowo powstała infrastruktura została dodatkowo objęta monitoringiem wizyjnym. 

W bezpośrednim sąsiedztwie hali w ramach projektu powstała także ścieżka edukacyjna z elementami zabawowymi dla dzieci i młodzieży na temat poprawnej segregacji odpadów.
Do nowego PSZOK-u w Błądzikowie przy ul. Puckiej 24 trafiać będą:

  • odpady komunalne typu: papier, szkło, tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe,
  • odpady niebezpieczne typu: przeterminowane leki i chemikalia (np. oleje, lakiery), zużyte baterie i akumulatory,
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
  • meble i inne odpady wielkogabarytowe, 
  • odpady budowlane i rozbiórkowe,
  • zużyte opony,

a także odpady zielone, które będę zbierane w kontenerach i regularnie wywożone do RIPOK w Czarnówku.
Dodatkowo, na terenie PSZOK-u w Błądzikowie przewiduje się prowadzenie punktu wymiany rzeczy używanych (np. mebli, rowerów, zabawek, itd.). 
Zapraszamy do odwiedzania nowo powstałej infrastruktury. 

Przejdź do góry strony