Skocz do głównej treści strony
PGK Sp. z o.o.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W związku z obowiązkiem wprowadzenia i stosowania się do zapisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO oraz zgodnie z obowiązującą Polityką Ochrony Danych Osobowych informujemy Państwa, że:

I. Administrator
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. ul. Zamkowa 6, 84-100 Puck, nr telefonu: 58 673 04 00, e-mail: sekretariat@pgkpuck.pl.

II. Inspektor Ochrony Danych
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod e-mailem iod@pgkpuck.pl. lub pisemnie na adres do korespondencji: ul. Pucka 24, 84-100 Błądzikowo.

III. Cele i podstawy przetwarzania
Określono cele przetwarzania Pani/Pana danych. Jako administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem a Administratorem. Zgromadzone w wyniku podpisania umowy dane osobowe nie są wykorzystywane do celów marketingowych przez Administratora oraz nie są przekazywane firmom powiązanym, partnerom czy innym podmiotom gospodarczym.

IV. Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe wynikające umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem a Administratorem będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umowy oraz przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową.

V. Odbiorcy danych
Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

VI. Prawa osób, których dane dotyczą:
Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:
• prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
• prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
• prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
• prawo do przenoszenia danych;
• prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

VII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Przetwarzanie Pani/Pana danych jest konieczne do realizacji umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem a Administratorem.

VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
W procesie wykonywania umowy nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany. Pani/Pana dane osobowe nie są przez nas profilowane.

Przejdź do góry strony