Menu

Planowane efekty – PSZOK

W ramach projektu zostanie wybudowany jeden punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) służący mieszkańcom 11 tysięcznego miasta Puck oraz  200 turystów.

Poniższe wskaźniki – produktu i rezultatu zostaną osiągnięte na koniec 2021 r.

Wskaźniki produktu

Liczba wspartych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – 1 szt.

Liczba wybudowanych obiektu służących zapobieganiu powstawania odpadów komunalnych – 1 szt.

Liczba wybudowanych obiektów służących przygotowaniu odpadów do ponownego użycia – 1 szt. 

Liczba kampanii informacyjno-edukacyjnych związanych z gospodarką odpadami – 1

Wskaźnik rezultatu bezpośredniego

Liczba osób objętych systemem zagospodarowania odpadów – 11 200 osoby