Menu

Planowane efekty

G2 Wskaźniki wykonania rzeczowego zgodnie z wymogiem art. 101 ust. 1 lit. h) Rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 z dn. 17 grudnia 2013 r. służące do monitorowania postępów.
PO(CCI) OŚ PRIORYTETOWA NAZWA WSKAŹNIKA TYP WSKAŹNIKA 1. WSKAŹNIK ISTOTNY DLA CELÓW INTERWENCJI JEDNOSTKA POMIARU WARTOŚĆ DOCELOWA W ODNIESIENIU DO PROJEKTU ROK DOCELOWY
2. WSKAŹNIK INFORMACYJNY
NALEŻY WPISAĆ 1 LUB 2
Wskaźniki produktu
CCI 2014PL16M10P001 Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej produktu 1 km 0,37 2019
CCI 2014PL16M10P001 Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej produktu 1 km 5,55 2019
CCI 2014PL16M10P001 Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej produktu 1 km 5,92 2019
Wskaźniki rezultatu bezpośredniego
CCI 2014PL16M10P001 Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Liczba nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej, którzy przyłączyli się do sieci w wyniku realizacji projektu. rezultatu bezpośredniego 1 osoby 26 2020
CCI 2014PL16M10P001 Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków (CI) rezultatu bezpośredniego 1 osoby 26 2020