Menu

Promocja projektu

Umowa na rzeczową realizację budowy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Błądzikowie, podpisana.

Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. jest beneficjentem środków pomocowych z Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w ramach działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu. Na mocy zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowy i pozyskanej 3,4 mln zł bezzwrotnej dotacji, PGK Sp. z o.o. realizuje aktualnie projekt pod nazwą „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Błądzikowie, na terenie Gminy Puck dla Miasta Puck”. Dzięki temu do końca 2021 r. na terenie Spółki powstanie nowoczesne miejsce odbioru i zbierania odpadów komunalnych zgromadzonych przez mieszkańców Pucka oraz podmioty objęte gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. Zakres inwestycji przewiduje wykonanie PSZOK-a jako utwardzonego placu ze stanowiskami wyposażonymi w pojemniki i kontenery na surowce oraz hali magazynowej z pełną infrastrukturą towarzyszącą. Dodatkowo, obiekt wyposażony zostanie w monitoring wizyjny, niezbędne urządzenia, m.in. w stacjonarną prasę do prasowania odpadów surowcowych oraz w pełni wyposażone stanowisko warsztatowe do rozbiórki i odzysku materiałowego.

Do nowego PSZOK-a w Błądzikowie trafiać będą:

– odpady komunalne typu: papier, szkło, tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe,

– odpady niebezpieczne typu: przeterminowane leki i chemikalia (np. oleje, lakiery), zużyte baterie i akumulatory,

– zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

– meble i inne odpady wielkogabarytowe,

– odpady budowlane i rozbiórkowe,

–  zużyte opony,

a także odpady zielone, które będę zbierane w kontenerach i regularnie wywożone do RIPOK w Czarnówku.

Dodatkowo, na terenie PSZOK przewiduje się prowadzenie punktu wymiany rzeczy używanych (np. mebli, rowerów, zabawek, itd.) oraz funkcjonowanie ścieżki edukacyjnej dla dzieci i młodzieży dotyczącej m.in. poprawnej segregacji odpadów.

Generalnym wykonawcą inwestycji wybranym na mocy przetargu nieograniczonego i zawartej dnia 23 lutego 2021 r. umowy,  jest przedsiębiorstwo PRIM Sp. z o.o. z Gdańska. Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj, a jej całkowity koszt opiewa na kwotę 3 797 383,97 zł brutto.

Na zdjęciu: p. Marek Falkowski – Prezes Zarządu PGK Sp. z o.o. oraz p. Marcin Sadowski – Prezes Zarządu PRIM Sp. z o.o.

Funkcję Inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania na mocy podpisanej dnia 08.03.2021 r. umowy, pełnić będzie konsorcjum firm: DIPRO Budownictwo Igora Heyduckiego z Połczyna i Biura Nadzoru Budowlanego EUROBAU Krzysztofa Łygońskiego z Lublewa Gdańskiego.