Skocz do głównej treści strony
PGK Sp. z o.o.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pucku obsługuje:

 • budynki komunalne
 • wspólnoty mieszkaniowe
 • nieruchomości Skarbu Państwa
 • prywatne zlecenia mieszkańców

Zapewniamy, oferujemy usługi w zakresie:

 • należytego utrzymania stanu technicznego przyjętego zasobu nieruchomości,
 • obowiązkowych kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie techniczne zgodnie z wymogami prawa budowlanego,
 • bieżącej konserwacji nieruchomości oraz dokonywanie napraw budynku, jego pomieszczeń i urządzeń technicznych, które umożliwiają mieszkańcom lokali właściwe korzystanie z nieruchomości wspólnej,
 • usuwanie awarii i skutków awarii w nieruchomościach,
 • zapewniamy pogotowie techniczne,
 • przygotowanie procedur związanych z planowaną inwestycją i nadzorowanie przebiegu prowadzonego remontu,
 • przygotowanie wniosków kredytowych i potrzebnej dokumentacji do banków celem sfinansowania remontów oraz obsługa zaciągniętych zobowiązań,
 • prowadzenie księgi obiektu budowlanego i dokumentacji technicznej nieruchomości,
 • prowadzenie wykazu i aktualizacji lokali wyodrębnionych i lokali niewyodrębnionych,
 • przygotowanie powiadomień dla właścicieli i najemców lokali o obowiązujących opłatach związanych z zajmowanym lokalem,
 • windykacja opłat należnych od właścicieli lokali i najemców wraz z przygotowaniem procedur prawnych umożliwiających odzyskanie należności,
 • zawieranie i negocjowanie umów niezbędnych do wykonywania zarządzania i administrowania np. na ciągłe dostarczanie mediów do nieruchomości w celu prawidłowego jej funkcjonowania: dostawę energii elektrycznej, dostawa energii cieplnej , dostawa wody i odprowadzenie ścieków, wykonywanie usług kominiarskich, funkcjonowanie domofonów,
 • wybór najtańszej oferty na ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych,
 • regulowanie podatków i opłat publiczno-prawnych,
 • pełna obsługa finansowo-księgowa zarządzanych zasobów,
 • przygotowanie i obsługa zebrań Wspólnot Mieszkaniowych,
 • przygotowanie projektów regulaminów obowiązujących we wspólnocie, pism, zaświadczeń dla indywidualnych właścicieli i najemców,
 • udostępniamy, nieodpłatnie pomieszczenie w celu przeprowadzenia zebrań mieszkańców,
 • przygotowanie projektów planów gospodarczo-finansowych dla nieruchomości,
 • przygotowywanie rocznego sprawozdania finansowego wynikającego z zatwierdzonych planów gospodarczo-finansowych,
 • pozyskiwanie i przygotowanie umów z tytułu pożytków i innych przychodów z nieruchomości wspólnej,
 • przechowywanie i archiwizowanie źródłowych dokumentów finansowo-księgowych,
 • prowadzenie oddzielnie dla każdego obiektu ewidencji przychodów i kosztów związanych z utrzymaniem nieruchomości,
 • rozliczanie mediów dostarczanych do nieruchomości,
 • obsługi prawnej w zakresie udzielonego pełnomocnictwa, reprezentowanie właścicieli przed odpowiednimi władzami i instytucjami w granicach umocowania prawnego,
 • dyspozycyjność zarządcy/administratora,
 • stały kontakt telefoniczny, mailowy, osobisty

Stawki za świadczone usługi są indywidualnie określane w drodze negocjacji, w zależności od potrzeb i oczekiwań klienta.

Kontakt

Osobiście:
ul. Pucka 24 w Błądzikowie
Poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godzinach 8:00-14:00
Środa nieczynne (dzień wewnętrzny)

Telefonicznie:
dział mieszkaniowy: 58 673-0-414 – 418
koordynator: 58 673-0-417
dział techniczny: 58 673-0-416

Pocztą elektroniczną
pod adresem e-mail: adm@pgkpuck.pl

Przejdź do góry strony