Skocz do głównej treści strony
PGK Sp. z o.o.

Zakład Wodno-Kanalizacyjny

Zakład zajmuje się obsługą odbiorców w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odbioru ścieków zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. z 2006r Nr 123 poz. 858) i Regulaminami na podstawie posiadanych decyzji:

 • o zezwolenia wydanego Decyzją Burmistrza Miasta Puck S-703/1/02 z dnia 03.12.2002r
 • o zezwolenia wydanego Decyzją Wójta Gminy Puck OŚiGW – 6412/zezw/01/2005 z dnia 13.12.2005r

Zakres oferowanych usług:

 1. obsługa i eksploatacja studni głębinowych na ujęciu komunalnym w Pucku
 2. obsługa, eksploatacja oraz kontrola nad procesami technologicznymi stacji uzdatniania wody
 3. nadzór nad systemem wodociągowym i kanalizacyjnym miasta Puck
 4. wykonywanie remontów sieci kanalizacyjnej i wodociągowej
 5. niezwłoczne usuwanie awarii wodociągowych i kanalizacyjnych
 6. czyszczenie i udrażnianie kanałów, studni i przyłączy sanitarnych, deszczowych i ogólnospławnych
 7. wykonywanie przyłączy do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
 8. wymiana wodomierzy
 9. uczestniczenie w odbiorach sieci wod-kan
 10. Prowadzenia rozliczeń za usługę dostawy wody i odbioru ścieków:
  rozliczenia wg wskazań wodomierzy głównych
  rozliczenia wg wskazań przepływomierzy
  rozliczenia wg wskazań wodomierzy za wodę bezpowrotnie zużytą
  rozliczenia wg wskazań wodomierzy lokalowych w budynkach wielolokalowych ( na podstawie stosownych umów )
  rozpatrywanie reklamacji związanych z dostawą wody i odbioru ścieków
 11. Przygotowywanie dokumentacji związanej z przyłączeniem do sieci wodociągowe i/lub sieci kanalizacyjnej:
  wydawanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wod-kan
  uzgadnianie projektów podłączenia do sieci wod-kan
  uzgadnianie usytuowania urządzeń i uzbrojenia w stosunku do sieci wod-kan

Eksploatacja ZWK

Zakład zajmuje się produkcją wody pitnej oraz jej dystrybucją do poszczególnych odbiorców.

Zakres oferowanych usług:

 • obsługa i eksploatacja studni głębinowych na ujęciu komunalnym w Pucku
 • obsługa, eksploatacja oraz kontrola nad procesami technologicznymi stacji uzdatniania wody
 • nadzór nad systemem wodociągowym i kanalizacyjnym miasta Puck
 • wykonywanie remontów sieci kanalizacyjnej i wodociągowej
 • niezwłoczne usuwanie awarii wodociągowych i kanalizacyjnych
 • czyszczenie i udrażnianie kanałów, studni i przyłączy sanitarnych, deszczowych i ogólnospławnych
 • wykonywanie przyłączy do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
 • wymiana wodomierzy
 • uczestniczenie w odbiorach sieci wod-kan
 • współpraca z Zakładem Wodno Kanalizacyjnym ds. Dokumentacji

Kontakt z zakładem:
Osobiście w biurze przy ul. Wejherowskiej 39 w Pucku w godz. 7.00-15.00
Telefonicznie pod numerem tel. 58 673-0-424 w godz 7.00-15.00
Pocztą elektroniczną pod adresem e-mail: zwk-eksploatacja@pgkpuck.pl

Przejdź do góry strony