Menu

Zapytania ofertowe – aktualne

Zapytanie ofertowe na wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku przy ul. Przebendowskiego 4 w Pucku

Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym przy ulicy Wejherowskiej 28 w Pucku w zakresie remontu instalacji elektrycznej, teletechnicznej wraz z remontem klatki schodowej.

Rewitalizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Pucku przy ulicy 10-go Lutego 14 w ramach zadania: „Renowacja budynków mieszkalnych” oraz „Kompleksowe zagospodarowanie bezpośredniego otoczenia wielorodzinnych budynków mieszkalnych” w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja Centrum Pucka” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej Konwersja, Działanie 8.1.1 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta – mechanizm ZIT.